Samen voor medicatieoverdracht

Complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens kan menselijk leed door onnodige medicatiefouten en ziekenhuisopnamen voorkomen. Daarnaast vervangt digitale uitwisseling tijdrovende administratieve werkzaamheden. Dat geeft de ruimte om patiënten de beste zorg te verlenen. Over deze landelijke ontwikkeling staat meer op samenvoormedicatieoverdracht.nl. Wat Trijn hierbij betekent, lees je op deze pagina.

eOverdracht

In de regio’s wordt jaarlijks de zorg van duizenden patiënten van de ene naar de andere zorgorganisatie overgedragen. Om verpleegkundige zorg te kunnen continueren, moet de juiste patiëntinformatie mee. Bijvoorbeeld als iemand na een ziekenhuisopname thuiszorg nodig heeft. eOverdracht is een landelijk programma om dat digitaal mogelijk te maken.

Met spoed beschikbaar (acute zorg)

Altijd acute zorg kunnen bieden vraagt om betere, continue en snelle uitwisseling van patiëntgegevens. Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in de acute zorg daarbij. Diverse organisaties werken samen om de digitale gegevensuitwisseling in de spoedzorgketen te realiseren. Hoe Trijn hierbij helpt, lees je op deze pagina.

Babyconnect

Babyconnect is een versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling tussen cliënt en professional voor instellingen in de geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind rond de zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van cliënten en kinderen, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts.

BgZ (Basisgegevensset Zorg)

In de BgZ staat de minimale set aan patiëntgegevens die alle zorgverleners gebruiken. Bijvoorbeeld NAW–gegevens, allergie-informatie en laboratoriumuitslagen van patiënten. Met dit project kunnen zorgaanbieders zulke gegevens aan elkaar beschikbaar stellen, vanuit hun eigen werkomgeving en systemen, en over verschillende zorginfrastructuren heen. Meer informatie lees je op de website van VWS.

Beeldbeschikbaarheid

Bij behandeling komt vaak beeldvormende diagnostiek kijken. Regelmatig moeten beelden en bijbehorende verslagen gedeeld worden met andere ziekenhuizen of instellingen. Het doel van deze gegevensuitwisseling is dat beelden elektronisch worden verzonden bij een verwijzing binnen de medisch-specialistische zorg of bij een bevolkingsonderzoek.

Faexit

In Nederland wordt in de zorg jaarlijks naar schatting nog tientallen miljoenen keren gebruik gemaakt van de fax om patiëntengegevens te delen, recepten voor te schrijven of om aanvullende informatie te delen met collega zorgverleners. Informatie op papier is amper tot niet herbruikbaar. Faexit helpt de fax in het hele land de zorg uit. Op deze pagina lees je hoe Trijn daaraan bijdraagt.

Generieke functies

Om goede zorg te kunnen verlenen, moeten medische gegevens eenvoudig, snel en veilig gedeeld worden tussen zorgverleners. Maar wie van hen krijgt toegang? En waar liggen de patiëntgegevens allemaal vast? Generieke functies zijn dan nodig. Het zijn landelijke afspraken, standaarden of voorzieningen die het ook mogelijk maken om regionaal patiëntgegevens te vinden, beschikbaar te maken en te realiseren. Meer over het hoe en waarom van generieke functies lees je op de website van VZVZ en op gegevensuitwisselingindezorg.nl (ministerie van VWS).

Gekwalificeerd Twiin Knooppunt (GtK)

Een knooppunt ontzorgt zorgaanbieders door gegevens beschikbaar te maken en uit te wisselen. GtK’s zijn knooppunten die voldoen aan het Twiin Afsprakenstelsel en toegang krijgen tot gegevens van andere GtK’s. Trijn onderzoekt hoe we in de regio kunnen bijdragen aan het GtK-netwerk, dat dezelfde taal spreekt, dezelfde afspraken maakt en dezelfde gemeenschappelijke voorzieningen gebruikt.

DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA)

Ict-leveranciers of zorginstellingen die DienstVerlener ZorgAanbieder (DVZA) zijn, ontsluiten gegevens. Ze verzamelen, delen en maken gegevens beschikbaar voor persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) zoals MedMij. Trijn gaat op termijn na op welke manieren we het beste kunnen aansluiten bij de rol en functie van DVZA’s.