Klinisch geriater Mariëlle Emmelot was vanuit het UMC Utrecht nauw betrokken bij de gesprekken over de medische zorg voor ouderen in de regio Utrecht. “De samenwerking verliep goed. Het voordeel bij de doelgroep ouderen is dat je elkaar als professionals in de zorg nodig hebt en iedereen elkaar vaak al kent. We hebben redelijk dezelfde visie op ouderen en eigenlijk liep het hele proces vrij soepel. Het was erg leuk om te doen”, zo vertelt Emmelot enthousiast.

Ouderen zijn de laatste tijd veelvuldig in het nieuws. Mensen krijgen een steeds hogere leeftijd en blijven langer thuis wonen. In het ziekenhuis zien we daarom ook steeds meer oudere patiënten. De zorg voor deze groep mensen is complex. Zij hebben vaak meerdere aandoeningen, cognitieve stoornissen en een hoog medicijngebruik.

Hoe kunnen we de gezondheidszorg voor de 70-plussers zo goed mogelijk organiseren?

Over deze vraag boog een team van Utrechtse kaderhuisartsen, klinisch geriaters, ouderenpsychiaters en specialisten oudergeneeskunde zich. Dit resulteerde in onderlinge werkafspraken, de RTA Ouderenzorg, om de zorg voor ouderen gezamenlijk goed te organiseren. Er ontstond consensus over de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving tussen de eerste en tweede, en derde lijn.

De RTA Ouderenzorg en de Transmurale Zorgbrug

“Het ouderenveld is heel breed en daarom is gekozen voor drie subthema’s: geheugenproblemen, valproblemen en algehele achteruitgang. Bij het opstellen van de werkafspraken hebben we ons afgevraagd: wat kan de huisarts zelf”, licht Emmelot toe. “En indien consultatie of verwijzing noodzakelijk is, welke rol spelen dan de specialist ouderengeneeskunde, de ouderenpsychiater en het ziekenhuis? Wie kun je waarvoor het beste inschakelen?” Een belangrijk punt daarnaast was de communicatie over en weer. De huisarts weet veel over de patiënt en ook in het ziekenhuis is een dossier. Hoe gaat de overdracht intra- en extramuraal? Coördinatie van de zorg is daarbij het hoofdthema. Over dit onderwerp liep al het project “De Transmurale Zorgbrug” en dat sloot goed aan bij deze RTA. “Als een oudere patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt, ontstaan eventuele problemen vaak al binnen 48 uur. Dat er nu goede afspraken zijn gemaakt rondom de transmurale zorg, daar ben ik heel blij mee.”

Pilot: klinisch ontslagbericht binnen 24 uur naar huisarts

Emmelot geeft aan dat niet alleen de afdeling geriatrie vaker met oudere patiënten en complexe zorg te maken krijgt. “We zijn heel hard bezig om ook andere specialismen in het ziekenhuis, zoals heelkunde en neurologie, te attenderen op deze kwetsbare patiëntengroep. Ook bij de spoedeisende hulp brengen we de RTA onder de aandacht. Het moet echter niet alleen bij afspraken maken blijven. Binnenkort starten we dan ook met een pilot om het klinisch ontslagbericht van de patiënt binnen 24 uur naar de huisarts te versturen. Deze snelle terugkoppeling vanuit het ziekenhuis is een grote wens van huisartsen en heel belangrijk, vooral voor ouderen. Deze groep mensen kan vaak zelf na ontslag uit het ziekenhuis niet overzien wat er moet gebeuren en zij weten niet hoe de zorg voor hen verder gaat. Een goede overdracht tussen zorgverleners is daarbij essentieel. De regionale werkafspraken rondom ouderenzorg passen goed bij het ouderenbeleid van het UMC Utrecht en het eerder behaalde keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis. Het aantal 70-plussers wordt steeds groter dus aandacht ervoor is hard nodig”.


Terug naar nieuws