Het convenant geeft doorkijkjes naar bouwstenen voor medicatieoverdracht in de keten. In regioverband maakt Trijn afspraken vooruitlopend op het landelijke programma Medicatieoverdracht.

Hoe zorgen we voor goed gebruik van alle bouwstenen, zoals medicatie- en toedieningsafspraken, verstrekkingsverzoeken, toediening en gebruik? En hoe zorgen we dat overgevoeligheid voor medicijnen en contra-indicaties (allergieën en intoleranties) goed uitgewisseld worden?.

In dit project geven we opvolging aan:

  • de regionale afspraken over digitaal receptenverkeer, medicatiegegevens en medicatiebewaking;
  • de voorbereiding van implementatie MP 9.0 in XIS’en;
  • een samenwerkingsplatform.