Fundament digitalisering en gegevensuitwisseling IZA-regioplan

Trijn is penvoerder van het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling van het IZA-regioplan. Dit fundament is de ‘satéprikker’ door de vijf inhoudelijke lijnen van het IZA-regioplan:

 • acute zorg;
 • sterk sociaal domein en sterke eerste lijn;
 • gezond ouder worden;
 • mentale weerbaarheid en gezondheid;
 • passende medisch specialistische zorg (MSZ).

Zo kan Trijn invulling geven aan de digitaliseringsbehoefte in de regio, weten we wat er in IZA-verband gebeurt en kunnen we de verbinding leggen met onze eigen plannen. Tijdens de ALV zijn Josefien Kursten, Marc Koster, Sam Siemssen en Jef Mol bereid gevonden om samen de inhoud, prioritering en verbindingen te bepalen. De verhouding tussen IZA-onderwerpen en Trijn-onderwerpen kan leiden tot een spanningsveld. We willen zowel de IZA-opgave en onze eigen plannen recht aan doen en voorkomen dat innovatie geremd wordt.

Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland (NAZMN)

In de regio Midden-Nederland is NAZMN verantwoordelijk voor de organisatie van de acute zorgketen. Vanzelfsprekend horen daar ook digitaliseringsvraagstukken bij. Afgesproken is dat die en de (transmurale) werkafspraken bij Trijn worden neergelegd. Meer specifiek gaat het om:

 • Werkafspraken opnemen in de roadmap RTA;
 • Databeschikbaarheid, als onderdeel van de regionale data-architectuur
 • Standaarden voor gegevensuitwisseling implementeren

IVVU

De IVVU, koepel voor VVT organisaties is de regio Utrecht, heeft een digitaliseringsagenda opgesteld. Eén van de kernelementen van deze regionale agenda is het toegankelijk maken van en daarmee de mogelijkheid tot uitwisseling van gegevens in de regio. Dit vereist de ontwikkeling van een communicatie- ofwel regieplatform. Het platform is opgenomen in het jaarplan. We besteden specifiek aandachtaan de wijze waarop dit platform voorziet in een aansluiting met de VVT-sector.

Het realiseren van dit platform maakt dat de VVT in staat wordt gesteld onafhankelijk van de individuele systemen en landschappen te voldoen aan de vereiste bovensectorale digitale communicatie en uitwisseling om zo in de toekomst te kunnen bijdragen aan de regionale databeschikbaarheid. Daarnaast zetten we in op verbreding naar de VVT als het gaat om meedenkconsult, hybride zorg (o.a. telemonitoring) en zorgcoördinatie. Ook willen we datagedreven werken bevorderen met KIK-V.

VGU

Met de VGU, koepel voor VG-organisaties in de regio Utrecht, verkennen wat de uitdagingen zijn op digitaliseringsgebied en hoe Trijn daaraan een bijdrage kan leveren. Dit doen we door actief deel te nemen aan projecten die nu lopen onder de vlag van de VGU, maar ook kennis te laten maken met Trijn-onderdelen.

Samen sterker Eemland

Vanuit Trijn zoeken we actief de verbinding met de plannen van Samen sterker Eemland (SSE) en meer specifiek het Digitaal Netwerk Platform (DNP) binnen SSE. Onze regio’s zijn nauw verbonden. Meerdere van onze leden, maar in het speciaal Meander MC, zijn actief in die regio. We zetten in op kennisdeling en het zo efficiënt mogelijk invullen van onderwerpen en projecten. Het gezamenlijke uitgangspunt daarbij is doelmatige inzet van mensen en middelen en ‘dingen niet dubbel doen

Health Hub Utrecht (HHU)

Trijn is samen met Raedelijn trekker van de coalitie digitale transformatie, waarover je meer leest op de website van HHU. De focus van Trijn ligt voornamelijk op de netwerkzorg en de rol van inwoners. Het gaat om:

 • De regie die inwoners van de regio Utrecht hebben op hun netwerk van informele en formele
  zorg, gezondheid, welzijn, en inzicht in zorggegevens (verbinding met CumuluZ);
 • Zorg voor kwetsbare groepen: zorgverlenerscockpit voor integraal inzicht en samenwerking in
  onder andere de wijk, sociaal domein en de eerste lijn (verbinding met CumuluZ);
 • Zorg voor jeugdigen met een ggz-vraag.

Daarnaast willen we HHU-trajecten inzichtelijk maken en monitoren, en meer verbinding zoeken tussen de HHU-trajecten onderling en met de digitaliseringsopgaven van HHU-projecten. Hiervoor zijn we van plan een app te maken. Zo houdt Trijn zicht op wat er in HHU-verband gebeurt en wat we binnen Trijn willen realiseren. De meeste trajecten die onder de coalities van de HHU worden geïnitieerd hebben ook een link met het IZA.

Verbinding met regionale netwerken

Trijn houdt actief verbinding met regionale netwerken zoals Eerste Lijns Diagnostiek Midden-Nederland, de expertisecentra voor LVHC-ziektes (zeldzame, complexe aandoeningen) en het regionale zorgnetwerk voor antibioticaresistentie. Voor alle netwerken geldt dat zij zich richten op bovensectorale samenwerking en een digitaliseringsbehoefte hebben. Afgesproken is dat die en de (transmurale) werkafspraken zo veel als mogelijk bij Trijn worden neergelegd.