Trijn zoekt een stevige directeur die de digitale communicatie en gegevensuitwisseling in de regio Utrecht aanjaagt en op een hoger plan tilt. Ben jij de ervaren netwerkmanager en regisseur met strategische ict-kennis die Trijn opbouwt tot een slagvaardige en zichtbare regionale samenwerkingsorganisatie?

Context

De ambitie is dat de communicatie en de gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg en het sociaal domein in Nederland in een sneller tempo volledig digitaliseert, waardoor ook inwoners en patiënten al hun eigen gezondheidsgegevens digitaal kunnen inzien en beheren. In de regio Utrecht is er behoefte aan meer overzicht en regie op de veelheid aan projecten en programma’s rondom ict en digitalisering.

Over Trijn

Trijn – initieel als regionaal netwerk van zorgaanbieders gericht op digitale zorgcommunicatie, gegevensuitwisseling en transmurale werkafspraken in de regio Utrecht bestaat enkele jaren, maar wil meer regie voeren en slagkracht ontwikkelen. Daarbij zoekt Trijn nadrukkelijk de samenwerking met het sociaal domein. Trijn wil komend jaar transformeren tot een regionale samenwerkingsorganisatie (RSO) voor de hele regio Utrecht. 

Ambities

Trijn als RSO heeft de ambitie om dé organisatie te zijn die leidend is voor de digitale agenda zorg en welzijn in de regio Utrecht. Het doel: de juiste informatie op de juiste plek, voor juiste zorg en welzijn op de juiste plek. Trijn focust op:

 • Digitale gegevensuitwisseling
 • Digitale communicatie zorg en welzijn
 • Databeschikbaarheid

Deelnemers

De huidige deelnemers aan Trijn zijn: Altrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, UMC Utrecht, AxionContinu, Careyn, Santé partners, Zorgspectrum, Apothekersvereniging Midden-Nederland, Coöperatieve Apothekers Utrecht Stad, Huisartsen Utrecht Stad, RegiozorgNu, Unicum Zuid-Oost Utrecht, Unicum Lekstroom, Saltro en Zorgbelang Inclusief.

De komende maanden wordt er actief aan gewerkt om andere partijen in de regio te laten aansluiten bij Trijn, waarmee het draagvlak en de slagkracht van Trijn wordt vergroot. Denk aan meer VVT en GGZ organisaties, revalidatie-instellingen, gehandicaptenzorg, gemeenten en welzijnsorganisaties.

Organisatie

Eind december 2021 is de Vereniging Trijn opgericht. Die kent een algemene ledenvergadering (ALV), een bestuur en een overlegplatform regionale digitalisering dat een (inhoudelijke) adviesrol heeft richting het bestuur en de ALV. Verder zal Trijn het komend jaar een werkorganisatie opbouwen. Deze gaat aan de slag met de uitvoering van regionale programma’s en projecten op het gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling. Ook de Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) krijgen een plek in de governance van Trijn. Dit als zorginhoudelijke basis voor de vormgeving van de regionale ict-programma’s.

Functie

De ontwikkeling van Trijn als volwaardige RSO onderstreept de noodzaak en de urgentie voor het aanstellen van een directeur. De directeur is integraal verantwoordelijk voor de verdere inrichting van de verenigingsstructuur en de werkorganisatie. De directeur wordt benoemd door en legt verantwoording af aan het bestuur van Trijn.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden

 • Het inrichten en operationeel maken van de werkorganisatie.
 • Samen met het bestuur verbreden van het draagvlak van Trijn door het aantrekken van nieuwe leden.
 • Het ontwikkelen en implementeren van een projecten- en dienstenportfolio op het gebied van digitale gegevensuitwisseling, digitale zorgcommunicatie en databeschikbaarheid.
 • Uitvoering geven aan het externe relatiebeheer, onderhouden van vruchtbare netwerkrelaties met vertegenwoordigers van alle zorgdomeinen; dit betreft bestuurders, directies, zorg- en ict-professionals.
 • Ontwikkelen en uitvoering geven aan de groeistrategie en de interne organisatie in termen van middelen en personeel hierop afstemmen.
 • Samenwerken met andere regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland, ook in de context van koepelorganisatie RSO Nederland.
 • Alert inspelen op externe regionale en landelijke ontwikkelingen en marktsignalen en de hieruit verkregen informatie vertalen in concrete activiteiten en nieuwe producten en diensten van Trijn.
 • Onderhouden van diverse zakelijke relaties met toeleveranciers (hard- en software) en uitonderhandelen van gunstige leveringsvoorwaarden.
 • Verantwoording dragen voor de financiële resultaten en continuïteit van Trijn en doorvoeren van efficiencyverbeteringen in de bedrijfsvoering van de interne organisatie.
 • Inspirerend en coachend leiding geven aan de werkorganisatie, en zorgdragen voor goede interne afstemming, prioritering en cohesie.

Functie-eisen en competenties

 • Een afgeronde opleiding op WO-niveau, eventueel aangevuld met een bestuurs- of (zorg)managementopleiding.
 • Ruime ervaring in een stevige managementfunctie, in een complexe professionele zorgomgeving. 
 • Aantoonbare ict-kennis en ruime ervaring in de (bestuurlijke) wereld rondom ict, digitale communicatie en gegevensuitwisseling in de zorg en het sociaal domein.
 • Ruime kennis van zorg- en bedrijfsmatige processen en de thema’s die de samenwerking tussen de partijen raken (o.a. wet- en regelgeving, financiering).
 • Is politiek sensitief, kan draagvlak creëren, voelt zich thuis in een (politiek) bestuurlijke omgeving en snapt hoe het regionale en landelijke krachtenveld werkt. 
 • Kan strategie vormgeven en vertalen naar operationele en tactische doelstellingen.
 • Is een uitstekend netwerkmanager en verbinder die aantoonbaar effectief communiceert met leden, stakeholders en medewerkers.
 • Heeft uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden.
 • Is een inspirerende en resultaatgerichte ‘peoplemanager’. Geeft richting maar ook ruimte om tot resultaat te komen.

Arbeidsvoorwaarden

Deze positie is ingeschaald in salarisschaal 75 CAO Ziekenhuizen (maximaal € 8.291,- bruto p/mnd., exclusief 8,33% vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het betreft een vacature voor 36 uur, in eerste instantie voor één jaar.

Procedure

De directeur wordt benoemd door het bestuur van Trijn. Twee leden van het bestuur van Trijn, te weten Lex de Grunt (lid Raad van Bestuur Altrecht) en John Taks (voorzitter Raad van Bestuur Diakonessenhuis) zullen de eerste selectie van kandidaten doen. Vervolgens zullen de geselecteerde kandidaten met alle bestuursleden gesprekken voeren.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats in de week van 18 april a.s. De tweede gespreksronde vindt plaats in de week van 25 april a.s. In mei volgt benoeming van de directeur.

Voor vragen over deze vacature kan contact worden opgenomen met Lex de Grunt, voorzitter Trijn, per e-mail l.de.grunt@altrecht.nl of telefonisch op 06 53 34 26 09. Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar Jolien Hellendoorn, manager P&O Diakonessenhuis, per e-mail: jhellendoorn@diakhuis.nl.


Terug naar nieuws