Denise Seelen is RTA-coördinator van RSO Trijn. Ze vertelt: “In de roadmap is vastgelegd in welke volgorde we RTA’s actualiseren en binnen welke periode de implementatie plaatsvindt. Uiteindelijk gaat het erom dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.”

Het Platform RTA’s heeft de roadmap voorgelegd aan het bestuur van RSO Trijn. Het bestuur heeft de roadmap onlangs vastgesteld. Je kunt de roadmap bekijken op deze pagina en onderaan dit bericht. Het zijn twee pdf-bestanden: het een beschrijft de route aan de hand van mijlpalen, de ander vanuit het oogpunt van RTA’s.

Negen RTA’s op de roadmap

De vaststelling van de roadmap is het resultaat van de goede samenwerking in het platform. Het bestaat uit vertegenwoordigers van diverse organisaties die bij RSO Trijn zijn aangesloten. In expertgroepen zitten medisch specialisten, huisartsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en POH’ers. Het platform speelt een centrale faciliterende rol bij de totstandkoming en implementatie van RTA’s. Elke RTA heeft een expertgroep die de inhoud van de afspraken bepaalt. Op de roadmap staan negen RTA’s, waaronder ouderenzorg, oncologie, diabetes en ggz.

Proces begeleiden en bewaken

Denise: “RTA’s gaan over de inhoudelijke zorgafspraken, ofwel: welke patiënt moet waar worden gezien en behandeld? We werken op basis van bestaande landelijke transmurale afspraken, standaarden en richtlijnen. Als coördinator van de RTA’s begeleid en bewaak ik het totale proces: van planvorming tot en met implementatie en monitoring van RTA’s. We hebben nauwe afstemming met het Platform Digitalisering van RSO Trijn. Bijvoorbeeld over de keuze voor vernieuwing van de huidige RTA-app of een nieuw te selecteren app.”

Overzicht en inzicht

RSO Trijn ontwikkelt alle Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) op basis van signalen en behoeften van medici in de regio. Het doel: uniforme afspraken tussen de eerste en tweede lijn over diagnostiek, behandeling, consultatie, berichtgeving, verwijzing en terugverwijzing. Het Platform RTA’s kijkt daarbij zowel voor- als achteruit. De RTA’s die tussen 2015 en 2018 gerealiseerd zijn, zijn toe aan revisie. Daarnaast worden plannen uitgewerkt voor de komende twee jaar. Om het werk te overzien, om zorgvuldigheid en snelheid te combineren, én om rekening te houden met de implementatie van de RTA’s, is de routekaart gemaakt.

Spoorboekje

Denise: “De roadmap is het spoorboekje voor de komende periode. De route kan zonodig flexibel zijn. Mocht in de loop van de tijd blijken dat bijstelling wenselijk is, dan is dat zeker mogelijk. Zo hebben huisartsen en specialisten regelmatig wensen voor een RTA. Die nemen we dan mee. De roadmap helpt ook om expliciet aandacht te schenken aan monitoring, zowel op proces – bijvoorbeeld de mate waarin met een RTA wordt gewerkt – als op het effect: het resultaat van het gebruik van RTA’s.

Bekijk de roadmap

Meer informatie

Wil je meer weten over RTA’s, de roadmap of het Platform RTA’s van RSO Trijn? Neem dan contact op met een van de coördinatoren: Madieke Michels en Denise Seelen.


Terug naar nieuws