Trijn heeft een vacature voor een programmamanager. De organisaties in de regio waarmee Trijn samenwerkt, verwachten dat je gedegen kennis hebt van gegevensuitwisseling, bij voorkeur in de zorg, en dat je – ook proactief –  advies geeft. Op basis van het werkprogramma van Trijn stel je samen met alle regionale en landelijke betrokkenen een ict-ontwikkelagenda op.

Die agenda is de basis om projecten van Trijn te prioriteren. Ook geeft de agenda richting bij acties die voor de regio extra belangrijk zijn. Daarnaast werk je, ondersteund door ict, samen met projectleiders, professionals en patiënten aan korte- en langetermijnverbeteringen in het netwerkproces van Trijn.

Daarbij houd je rekening met de bijbehorende cultuurverandering. Je houdt het overzicht, bent altijd resultaatgericht en je geeft tactisch en strategisch sturing. Je bent een aanspreekpunt voor bestuurders en werkt nauw samen met de directeur van Trijn.

Over Trijn

Trijn staat voor de best passende zorg in de regio Utrecht. Door de juiste digitale informatie op het juiste moment op de juiste plek bij de juiste persoon. Trijn is de aanjager van digitalisering van zorg en welzijn in de regio Utrecht. Met een nieuwe werkorganisatie gaat Trijn samen met zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio Utrecht aan de slag met projecten en programma’s. Die gaan bijvoorbeeld over digitale zorgcommunicatie, databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling in de regio Utrecht.

In de infographic op deze pagina lees je meer over onze ambities, structuur en meerwaarde.

Je plek in de organisatie

Als programmamanager leg je verantwoording af aan de directeur van Trijn. Zij is jouw opdrachtgever. Je werkterrein is het vakgebied van Trijn. Je geeft leiding aan projectmedewerkers, projectteams en -adviseurs van interne en externe organisaties van uiteenlopende disciplines.

Jouw taakgebieden

Strategische beleidsontwikkeling en implementatie

 • Je draagt, vanuit je visie op het vakgebied, actief en zichtbaar bij aan de strategische ontwikkeling van het beleid dat de organisatiedoelen van Trijn ondersteunt;
 • Je vertaalt interne en externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving naar de regionale uitdagingen en je bent verantwoordelijk voor de inbedding ervan.
 • Je geeft voorlichting en instructie aan collega’s, de directeur en het bestuur van Trijn over beleid en ontwikkelingen daarin;
 • Je fungeert als stakeholdermanager en zorgt dat de samenhang behouden blijft in de samenwerkingsverbanden die er zijn.

Organisatieontwikkeling en projectleiding

 • Je adviseert de directeur van Trijn bij het vertalen van doelstellingen in concrete strategieën, processen, methoden, en instrumenten;
 • Je werkt de doelen samen met de participanten en samenwerkingspartners van Trijn uit in een programma- of projectplan en draagt zorg voor de regie;
 • Je ontwikkelt en managet een of meer complexe programma’s met roadmaps en projectdoelstellingen;
 • Je stuurt aan op concrete projectresultaten van projectleiders en penvoerders van stuurgroepen, coalities van regiobrede projecten, en politiekgevoelige projecten;
 • Je levert inhoudelijke expertise over organisatieontwikkeling en je faciliteert en begeleidt werk-, project- en stuurgroepen en bent daar ook lid van;
 • Je signaleert issues, escalatiepunten, doet voorstellen over oplossingsrichtingen en rapporteert ze aan de directeur van Trijn;
 • Je zorgt in samenwerking met de communicatiemedewerker zowel in- als extern voor een adequate informatieverstrekking via diverse media zoals de Trijn-website, en je stelt daartoe communicatieplannen op;
 • Je rapporteert periodiek over de uitvoering van programma’s aan de directeur van Trijn;
 • Je verzorgt de eindevaluatie van het project op inhoud en proces in samenwerking met betrokken partijen.

Programmavoorbereiding

 • Je adviseert over de keuze, inhoud en aanpak van programma’s.
 • Je ontvangt opdrachten van de directeur van Trijn, je oriënteert je op ontwikkelingen, doet vooronderzoek, verzamelt gegevens, brengt deze in kaart en analyseert ze;
 • Je stelt op basis van het vooronderzoek een concept-programmaplan op, dat bestaat uit diverse complexe projecten, inclusief doel en resultaat, organisatie, fasering, kosten, planning communicatieplan en adviseert hierover aan de opdrachtgever.
 • Je richt, na besluitvorming over het programmaplan, de programma-en projectorganisatie in, formuleert zo nodig onderliggende projecten, adviseert over samenstelling stuur- en werkgroepen en formeert ze.
 • Je gaat de kansen voor subsidies na en managet het hele subsidietraject: van aanvraag tot en met uitvoering;
 • Je overlegt en stemt aandachtspunten af met directeur van Trijn.

Advisering

 • Je adviseert de directeur van Trijn en directies en bestuur van samenwerkingspartners over de vertaling van organisatiedoelstellingen in concrete strategieën, processen, methoden, en instrumenten;
 • Je adviseert, gevraagd en ongevraagd, en ondersteunt de directeur van Trijn en samenwerkingspartners bij de uitvoering van strategische en complexe digitaliseringprojecten en bij complexe digitaliseringsvraagstukken;
 • Je draagt bij aan draagvlak voor digitalisering door voorlichting, informatie en advies te geven;
 • Je participeert in regio-overstijgende werk- en projectgroepen;
 • Je neemt deel aan en leidt relevante overlegsituaties;
 • Je bent klankbord en coach voor vakinhoudelijke collega’s.

Beoogd resultaat

Jouw inzet resulteert in een regio waarin zorgorganisaties en hun medewerkers zich verbonden en geïnspireerd voelen. Je draagt bij aan projecten waarop de regio trots kan zijn. Het resultaat van je werk klinkt door in andere regio’s en op landelijk niveau, bijvoorbeeld bij het ministerie van VWS. Daarnaast zet je Trijn neer als expertisecentrum en benut je alle subsidiekansen.

Functie-eisen

Kennis

 • Je hebt een hbo+ of academische opleiding dan wel academisch werk- en denkniveau;
 • Je hebt bij voorkeur extra opleiding op het gebied van informatisering in combinatie met gezondheidszorg;
 • Je bent goed thuis in ict in de gezondheidszorg, je hebt er veel ervaring mee en je hebt bij voorkeur kennis van architectuur, standaarden en landelijke programma’s;
 • Je hebt gedegen ervaring met en kennis van project- en programmamanagement;
 • Je hebt ervaring met coalitievorming en adviezen en projectvoorstellen schrijven;
 • Je hebt ervaring met kennisuitwisseling en -opbouw;
 • Je hebt ervaring met stakeholdermanagement;
 • Ervaring met subsidies aanvragen is een pre;
 • Je hebt een aantal jaar ervaring met inrichting van bedrijfsprocessen en veranderkunde;
 • Je hebt kennis van geldende wettelijke voorschriften en normen en onderhoudt ze;
 • Je houdt ontwikkelingen op het eigen vakgebied bij en beoordeelt ze op gevolgen voor de organisatie.

Zelfstandigheid

 • Je bent een zelfstarter en je bent ondernemend;
 • Je werkt zelfstandig binnen de kaders van het beleid, relevante wettelijke kaders en afspraken;
 • Je oefent binnen deze kaders de functie organisatorisch en inhoudelijk zeer zelfstandig uit;
 • Je stelt prioriteiten, bewaakt de voortgang van het eigen werk, neemt initiatieven en bent proactief;
 • Je kunt eventueel terugvallen op de leidinggevende.

Sociale vaardigheden

 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Tact, klantgerichtheid, invoelingsvermogen, luistervaardigheid, geduld, overtuigingskracht, tegenstellingen overbruggen en conflicthantering zijn een vereiste.

Omgaan met risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Uit je handelen blijkt altijd dat je je ervan bewust bent dat onjuiste projectuitvoering schade kan veroorzaken, in termen van geld maar ook van de goede naam van Trijn;
 • Je weet dat medeverantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en realisatie van beleid op organisatie- en regioniveau gevolgen kan hebben voor de ontwikkelingen op langere termijn;
 • Datzelfde geldt voor de advisering en ondersteuning die je geeft;
 • Je gaat adequaat en vertrouwelijk om met klachten over privacygevoelige gegevens en strategisch gevoelige beleidsinformatie;
 • Je kunt plannen onder tijdsdruk en je kunt, in samenwerking met de directeur van Trijn, tegengestelde belangen verenigen.

Communicatieve vaardigheden

 • Je hebt uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor advisering, deelname aan diverse overlegvormen, onderhandelingen, uitvoering en oplevering van projecten;
 • Je hebt uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid om projectvoorstellen, notities, verslagen en eindrapportages op te stellen en om noodzakelijke correspondentie te voeren;
 • Je hebt een goede typevaardigheid;
 • Je kunt het brede en complexe takenpakket in het vakgebied overzien en de belangen van diverse partijen dienen;
 • Je bent je in ruime mate alert, nieuwsgierig en omgevingssensitief;
 • Je stemt projectprocessen adequaat af waarbij je altijd scherp oog en oog hebt voor de belangen van andere partijen;
 • Je kunt de gevolgen van het project en de netwerkeffecten ervan goed inschatten.

Overige functie-eisen

 • Je hebt een hoge mate van volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij advisering;
 • Je kunt omgaan met de hoge eisen die Trijn stelt aan ordelijkheid en systematisch werken bij de voorbereiding, de analyse en het uitwerken van beleid en programma’s;
 • Je beseft dat je functie hoge eisen stelt aan integriteit, betrouwbaarheid, en representativiteit.

Arbeidsvoorwaarden

Deze positie is ingeschaald in salarisschaal 70 CAO Ziekenhuizen (maximaal € 6.887,– bruto p/mnd., exclusief 8,33% vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het betreft een vacature voor 32-36 uur (in te vullen door één persoon), in eerste instantie voor één jaar.

Sollicitatieprocedure

De directeur van Trijn benoemt de programmamanager. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 15 mei 2023. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Eva Marquarita, directeur van Trijn: via e.marquarita@rsotrijn.nl of 06 21 71 62 19. Een cv en motivatiebrief graag uiterlijk 10 mei a.s. versturen naar info@rsotrijn.nl.


Terug naar nieuws