Op de ALV van 8 april zijn de Trijn-leden vooral inhoudelijk meegenomen. Veel aandacht ging uit naar de ontwikkelingen rond CumuluZ. Cumuluz maakt deel uit van de IZA-aanvraag die vanuit Trijn voor de regio wordt gedaan. En we willen voor eOverdracht een proeftuin met CumuluZ opzetten. De realisatie van een data-architectuur is een belangrijk onderwerp voor onze regio. In een volgende ALV gaan we in op de keuzes voor de inrichting van het CumuluZ-platform.

De realisatie van het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling van het IZA-regioplan is een complexe opgave. De ALV heeft de IZA-stuurgroep van Trijn mandaat gegeven om verder te gaan met de snelle toetsaanvraag op basis van prioritering, wat als kader geldt.

Juiste gegevens en toepassingen

Om de prioritering aan te brengen, is in Trijn-verband een CIO-groep ingesteld waarin alle sectoren inhoudelijk zijn vertegenwoordigd. Ook zijn architecten betrokken. Het doel is de juiste gegevens en toepassingen beschikbaar te maken voor gebruik in het professionele proces in, mét en voor de inwoners van Midden-Nederland.

Grote impact én technische haalbaarheid

De groep heeft op basis van de prioritering een kader opgesteld voor de snelle toets-uitwerking waarin de eerste stappen zijn beschreven. Dit aan de hand van use cases die direct impact maken op de zorg en ondersteuning in de regio. Drie cases en een fundament-opgave zijn gedefinieerd. Dat is gebeurd vanuit de behoefte aan de grootst mogelijke impact op de zorgtransformatie, zónder de haalbaarheid uit het oog te verliezen.

Drie use cases en een fundamentopgave

  • Verbreding digitale communicatie
  • (Acute) eOverdracht
  • Hybride zorg en telemonitoring

De derde use case wordt ondergebracht in de separate snelle toets vanuit het onderdeel ‘hybride zorg en regionaal medisch servicecentrum’. Kenmerkend voor de fundamentopgave is de realisatie van de data- en applicatiearchitectuur in stappen.

Ontwikkelingscomponenten

Alle use cases zijn ontwikkelingen die al binnen Trijn zijn ingezet. Ze bevatten ontwikkelingscomponenten uit deze Trijn-thema’s:

Die drie thema’s zijn eveneens de pijlers waar het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling van het IZA-regioplan op steunt.

Aansluiting op sociaal domein

De use cases sluiten ook aan bij ontwikkelingen en opgaven die raken aan het sociaal domein. Met de regiocoördinatoren is hierover afgestemd. Zij hebben suggesties ter aanscherping gedaan en worden betrokken bij de uitwerking van een transformatieplan. Daarna stemmen de regiocoördinatoren af met hun wethouders en directeuren sociaal domein, met de GGD, welzijn en de buurtteams.

Breed draagvlak

De snelle toetsaanvraag wordt binnenkort ingediend en matcht volledig met het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling van het IZA-regioplan dat door alle regionale IZA-partners is ondertekend. In de uitwerking zijn inhoudelijk experts, CXIO’s, informatiemanagers en architecten op verschillende manieren betrokken. Ook met CumuluZ (Ruud Bongers) is nadere afstemming gezocht.

Regionale transmurale afspraken (RTA’s)

Recent is de RTA Ouderenzorg opgesteld. De ALV heeft de RTA vastgesteld. Vervolgstappen zijn de scholing en implementatie die bij de RTA Ouderenzorg horen. RTA’s die nog in de maak zijn, zijn onder andere:

  • Wondzorg;
  • Palliatieve zorg;
  • GGZ;
  • Digitale communicatie.

In het gebruik van de RTA’s zien we een gunstige ontwikkeling. In lijn met de zorgtransformatie worden de RTA’s en werkafspraken steeds meer netwerksamenwerkingsafspraken die niet alleen specifiek op ziektebeelden zijn geënt.

Minimale eOverdracht en closed loop-netwerkproces

Tot slot is in de ALV gesproken over het stappen zetten naar projecten die de Minimale eOverdracht en het closed loop-netwerkproces van lab-order tot en met lab-resultaat aangaan. Hier volgt op een later moment meer informatie over.


Terug naar nieuws